سبد خرید
سبد خرید ( 0 )
عضویت / ورود    

مقالات مشاوره
 
نقش باورهاوتفکرمنطقی در قبولی کنکور
آیا میتوان احتمال موفقیت را تعیین کرد؟ بلی! به شرطی که معلوم باشدچه قدربه خودتان اطمینان داریدوچه قدرخود را
مدیریت زمان دریک تعبیرساده یعنی:توانایی ادارهی زمان.
بحث مدیریت زمان فقط به کنترل زمان وافزایش ساعات مطالعه اختصاص ندارد،بلکه آن به هرچیزی که منجربه افزایش
هدف یابی
هدف شما ازدرس خواندن ویاشرکت درکنکورچیست؟ آیابه اهمیت این پاسخ آگاهی دارید؟ آیامیدانیدنوع هدف تاچه حددرمسیرفعالیت تاثیردارد؟ آیاهدفی که انتخاب کردهاید،منطقی
فرصتی برای ارزیابی و بازنگری - کارهای خودرا بازنگری کنید ...
بسیاری ازمواقع وقتی فرصتی برای ماپیش میآیدکه تجربهای را دوباره تکرارکنیم و کاری راکه قبلا انجام دادهایم بار
فنون تست زنی برای کلیه دروس
فنون تستزنی،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان وبه خصوص کنکوراست.تسلط برتستزنی درموفقیت کنکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد.بحث دربارهی مجموعه مهارتهایی که
کنکوریها !!!! از همه توانایی خود استفاده کنید .
وقتی ازدانشآموزان سؤال میکنیم که:ازچنددرصدتواناییهای خوداستفاده میکنید؟اگرچه پاسخهامتفاوت است، اما کمتر کسی ادعا داردکه به 80 درصد - طورکامل
دلایل عدم پیشرفت درسی
هرکار بزرگی نیاز به یک طرح و برنامه دارد.طرح و برنامهی کلی شما برای کنکور چیست؟ اجرای برنامههای
برنامه ریزی درسی مناسب
هرکار بزرگی نیاز به یک طرح و برنامه دارد.طرح و برنامهی کلی شما برای کنکور چیست؟ اجرای برنامههای
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مهندس علی سلطانی می باشد .
طراحی سایت